Odwiedź nas na facebookuOdwiedź nas na instagramie

Polityka prywatności

„Społem” Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności została stworzona i przyjęta przez „Społem” Poznańską Spółdzielnię Spożywców w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 13, 61-737 Poznań, NIP: 777-00-00-991
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy www.spolem.poznan.pl lub www.poznan.spolem.org.pl;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu
  3. Społem: „Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 13, 61-737 Poznań, NIP: 777-00-00-991;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  2. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  3. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Społem ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Społem, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016),0 zwane dalej RODO wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
§ 2 Ochrona prywatności i danych osobowych
 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Społem zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Społem dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności RODO.
 2. Społem dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Społem stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Społem dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Społem zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Społem swoje dane, Społem zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru  i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Społem lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Społem.
§ 3 Cookies
 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Społem stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Społem, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Polityka została przyjęta na mocy Uchwały Społem nr 8/2018 z dnia 23.05.2018r. i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Formularz kontaktowy

Przekazane przez Państwa dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony www.poznan.spolem.org.pl będą przetwarzane przez Społem w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Społem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.

Newsletter

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Społem w celu przekazywania informacji handlowych typu newsletterów. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Społem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową Społem (operatorzy baz danych lub platformy email marketingu). Przystąpienie do newslettera jest warunkowane wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych od Społem zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Program lojalnościowy

Przystępując do programu lojalnościowego Użytkownik akceptuje Regulamin Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem”, który jest dostępny na www.poznan.spolem.org.pl. Regulamin oddzielnie definiuje cele i zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników programu.

Rekrutacja

Przekazane przez Państwa dane osobowe w procesie rekrutacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem poczty będą przetwarzane przez Społem w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wyboru pracownika w celu jego zatrudnienia na określone stanowisko. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończeniu prosecu rekrutacji i wyboru pracownika, a następnie zostaną trwale usunięte.

Monitoring

Społem stosuje monitoring wizyjny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników bądź też ochrony mienia w swojej siedzibie przy ul. 27 Grudnia 13 w Poznaniu, a także w swoich placówkach handlowych i w ich najbliższym otoczeniu. Monitoring stosuje się również do  ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Społem na szkodę. Monitoringu wizyjnego nie stosuje się w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, palarniach lub pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz informacji.

Na każdym wejściu do obiektów Spółdzielni, w których zainstalowany jest monitoring wizyjny o fakcie jego stosowania informuje specjalne oznaczenie w postaci odpowiednich znaków-piktogramów, informujących o obecności kamer.

Przechowywanie danych z systemu monitoringu

 1. Dane systemu monitoringu przechowywane są w rejestratorach na dyskach twardych o dużej pojemności przystosowanych do pracy ciągłej.
 2. Z zapisanych danych nie jest tworzona kopia zapasowa.
 3. Dane są przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy, po czym następuje ich automatyczne nadpisanie.
 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 3-miesięczny termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Profilowanie

Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, jeżeli Użytkownik nie wyrazi Społem takiej zgody. Użytkownik, który wyraził zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie (profilowanie) ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości email na adres Społem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Newsletter! Zawsze na bieżąco!

Kontakt

Społem Poznańska Spółdzielnia Spożywców
ul. 27 Grudnia 13
61-737 Poznań
Karta Klienta: 61 850-87-08
wynajem lokali: 61 850-86-09
członkostwo: 61 850-86-16
dział kadr: 61 850-86-26
sekretariat: 61 850-86-31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 777-00-00-991
REGON: P-000673727
KRS: 0000012323
BDO: 000077626